Hóa chất xử lý nước, nước thải

Bột nhôm
Bột nhôm
Phèn kép cục
Phèn kép cục
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Phèn nhôm
Phèn chua
Phèn chua
Poly Aluminium Chloride PAC
Poly Aluminium Chloride PAC
Javel NaClO
Javel NaClO
Phèn chua
Phèn chua